Riga Technical University Male Choir GAUDEAMUS

Riga Technical University Male Choir GAUDEAMUS

Šobr?d vadošo Latvijas v?ru kori Gaudeamus 1959. gad? dibin?ja t? pirmais un ilggad?gais m?kslinieciskais vad?t?js Edgars Ra?evskis.
Kopš 1996. gada R?gas Tehnisk?s universit?tes v?ru kora Gaudeamus m?kslinieciskais vad?t?js ir Ivars Cinkuss. Kora daudzpus?gaj? repertu?r? ir ietverta daž?du žanru, laikmetu un tautu m?zika, ?paši kopjot a cappella dzied?šanas trad?ciju. Gaudeamus ir veicis un veic daudzus m?zikas ierakstus Latvijas radio fondu vajadz?b?m, k? ar? izdevis tr?s bl?vplates (CD) - 1998. gad? ar Rietumeiropas klasisko repertu?ru un 1999. gad? ar latviešu romantisko m?ziku. 2006. gad? izdotais pareiztic?go m?zikas albums Manas dv?seles t?rpu apskaidro tika izvirz?ts k? lab?kais akad?misk?s m?zikas albums Latvijas m?zikas ierakstu komp?niju Gada balvai.

Savas darb?bas laik? Gaudeamus sniedzis p?ri par 750 koncertiem vair?k k? 20 pasaules valst?s, ieskaitot ASV, Austr?liju, Dienvid?friku un ??nu. Kopš 1960. gada Gaudeamus ir visu Latvijas Dziesmu sv?tku, Baltijas Studentu sv?tku dal?bnieks. Kopš 1989. gada koris ir piedal?jies daudzos starptautiskajos konkursos (It?lij?, Francij?, Grie?ij?, ?rij?, Ung?rij?, Anglij?), kur ir ieguvis daž?das balvas un godalgas.
P?d?jais starptautiskais pan?kums ir Zelta meda?a pasaules koru olimpi?d? ??n?.

Gaudeamus vair?kk?rt sadarbojies ar Latvijas Nacion?lo simfonisko or?estri, p?d?joreiz atska?ojot Ludviga van B?thovena operas Fidelio koncertversiju. T?pat ar? kopš 1999. gada kori saista regul?ra muzik?la sadarb?ba ar Liep?jas simfonisko or?estri atska?ojot pasaules v?ru koru repertu?ra lielas formas darbus. Starp p?d?jo gadu noz?m?g?kajiem atska?ojumiem minami Luidži Kerubini Rekviems , Kurta Veila Berl?nes rekviema Latvijas pirmatska?ojums, k? ar? J??a L?s?na Magnifik?ta pasaules pirmatska?ojums.
?pašu r?pi Gaudeamus tur par jaunas latviešu v?ru koru m?zikas rašanos. Iepriekš?jo divu sezonu laik? pieciem komponistiem - Maijai Einfeldei, U?im Prauli?am, Edgaram Ra?evskim, Andrejam Selickim un Nikam Gothemam Gaudeamus ir pas?tin?jis un pirmatska?ojis asto?us jaunus ska?darbus, kas ir noz?m?gs pienesums latviešu m?sdienu kora m?zikas literat?r?.

The Riga Technical University Male Choir Gaudeamus was founded in 1959.
In 1996 Ivars Cinkuss became Artistic Director and for the past decade Gaudeamus has been the leading male choir in Latvia.

The diverse repertoire of this group ranges from traditional Western European and Latvian classics to modern day, encompasses various genres, including choral arrangements of Latvian and other folk songs, with the major focus on a cappella singing. Gaudeamus has made numerous recordings for the Latvian National Radio and released several CDs. The most recent, featuring Russian orthodox music, is currently nominated in the category Best Classical Music Album of the year 2006 in Latvia\\'s equivalent of the Grammy Awards

Since its inception the choir has performed more than 800 concerts in over 20 countries around the world, including the United States, Australia, South Africa, China and many counties in Europe. Beginning with 1989 the choir has also participated in many international choral competitions (Italy, France, Greece, Ireland, Hungary) where they have earned several prizes and awards.

The choir takes pride in its most recent achievements in the international arena, most significantly: winning the International Male choir competition in Cornwall (UK) in 2005, obtaining the Gold Medal at the 4 th World Choir Games in China in 2006, as well being receiving invitation to be the Choir in residence at the International Festival of Singing Boys and Men in Minnesota (USA) in 2005.

On numerous occasions Gaudeamus has cooperated with the Latvian National Symphony Orchestra, most recently in concert performances of Ludwig van Beethoven\\'s opera Fidelio . In 1999 Gaudeamus began to work closely with the Liep?ja Symphony Orchestra performing large-scale choral works for male voices and orchestra, most notably Rhapsodie by Johannes Brahms, Das Berliner Requiem by Kurt Weill, Requiem in d minor by Luigi Cherubini and world premiere of Magnificat by contemporary Latvian composer J?nis L?s?ns.

In recent years a top priority for the choir has been to promote the creation of new music for Latvian male choirs. In the two previous seasons Gaudeamus has commissioned and premiered eight new works by Latvian composers Maija Einfelde, U?is Prauli?š, Edgars Ra?evskis, Andrejs Selickis and Nick Gotham, making a significant contribution to modern day Latvian choral repertoire.

Deutscher Musikrat
gemeinnützige Projektgesellschaft mbH
Europäische Musikbörse 

Weberstr. 59
53113 Bonn

Telefon: 0228 2091-0

Telefax: 0228 2091-200

musikboerse(at)musikrat.de