Di Galitzyaner Klezmorim

Di Galitzyaner Klezmorim

Muzycy, absolwenci Akademii Muzycznej w Krakowie, w swych oryginalnych aran?acjach opartych na tradycyjnych melodiach ?ydowskich, w??czaj? w stylistyk? klezmersk? bogate do?wiadczenia zdobyte w muzyce klasycznej, rozrywkowej, wspó?czesnej oraz dawnej.

Zespó? tworzy tak?e w?asne kompozycje nawi?zuj?ce charakterem do melodyki klezmerskiej. Ciekawostk? jest utwór pt. "Chopin's Freilach" oparty na trzech mazurkach Fryderyka Chopina, który zdoby? I nagrod? na I Otwartym Konkursie Chopinowskim na wszystkie instrumenty z wyj?tkiem fortepianu "Chopin Open" (Kraków, 1999).

Di Galitzyaner Klezmorim posiadaj? bogaty dorobek koncertowy. S? tak?e laureatami Europejskich Nagród w Dziedzinie Kultury (Bazylea, 1998). Du?a wra?liwo?? muzyczna, wirtuozeria, temperament jak i dba?o?? o d?wi?k oraz szczegó? sprawiaj?, ?e zespó? zaliczany jest do najciekawszych klezmerskich formacji klarnetowych w Europie. Do wa?nych osi?gni?? muzycy zaliczaj? równie? reprezentacj? Polski na presti?owym koncercie pt. "Magia jednego wieczoru" w Luksemburgu, upami?tniaj?cym I rocznic? rozszerzenia Unii Europejskiej oraz koncert z okazji Dnia Polski na Wystawie ?wiatowej EXPO 2000 w Hanowerze.

The musicians, graduates from the Academy of Music in Cracow in their original compositions based on traditional Jewish music merger in klezmer style rich experiences acquired in classic, entertainment, contemporary and early music.

The band creates also their own compositions referring to klezmer melodic characteristics. The curious detail is a composition based on three mazurkas by Frederic Chopin which was honoured with the 1st prize in the "1st Chopin Open Competition for all instruments except the piano" (Krakow, 1999).

Due to exceptional musical sensitivity, virtuosity and temper as well as great care for sound and detail the group is among the most interesting klezmer clarinet bands in Europe.

Di Galitzyaner Klezmorim have rich record of concerts and are also laureates of European Culture Prizes (Basle, 1998).

On of significant achievements is representation of Poland on a prestigious concert "Magic of One Evening" in Luxembourg commemorating the 1st anniversary of the extension of the European Union as well as the concert in celebration of the Polish Day on EXPO 2000 in Hanover.

Deutscher Musikrat
gemeinnützige Projektgesellschaft mbH
Europäische Musikbörse 

Weberstr. 59
53113 Bonn

Telefon: 0228 2091-0

Telefax: 0228 2091-200

musikboerse(at)musikrat.de